webshell蒐集

自己整理的一些好用的shell
有asp,aspx,php,asp還有2個是中文化過的


│  整站打包程序.rar

├─asp
│      3est.asp
│      Dark-webshell.asp
│      No Backdoor Webshell.asp
│      s.asp
│      s.php
│      spider.asp
│      tw.asp
│      tw2.asp
│      一個asp掃系統的小工具.asp
│      整站打包.rar
│      無後門系列.zip
│      目錄寫入檢測.rar
│    
├─aspx
│      aspxspy2.rar
│      SqlRootkit.rar
│    
├─php馬
│  │  phpshell2010.php
│  │  spider php shell.php
│  │  upfile.php
│  │
│  └─phpspy
│          phpspy2008.php
│          phpspy2011.php
│        
└─一句話
        AspClient.htm
        JspClient.html
        PhpClient.htm

https://www.box.com/s/6a8eb7e77ff60f207e48

1 則留言: